Hóa chất Kleen MCT103 (Suez) tẩy cặn vô cơ màng RO

Hóa chất Kleen MCT103 (Suez) tẩy cặn vô cơ màng RO

Size
Price:

Read more »

Thông tin sản phẩm Kleen MCT103

 • Tên Sản phẩm: KLEEN MCT103
 • Đồng nghĩa: Không có sẵn
 • Sử dụng Được Khuyến Nghị: Chất làm sch màng lọc RO

SUEZ Water Technologies (Wuxi) Co., Ltd.

 • Điện Thoại: 028-62702191
 • Email: lienhe@dongchau.net

Xác định Nguy Hiểm

Tổng quan khẩn cấp: Có thể gây hại nếu nuốt phải. Gây cháy nghiêm trọng cho da và tổn thương mắt.

Các Loại Nguy Hiểm

Nguy hiểm vật lý: Không đưc phân loại.

Nguy hiểm sức khỏe:

 • Độc tính cấp tính, đường uống: Loại 5
 • Ăn mòn/ Kích ứng da: Loại 1
 • Tổn thương mắt nghiêm trọng/ Kích ứng mắt: Loại 1
 • Nguy hiểm môi trường: Không được phân loại.

Yếu Tố Nhãn KLEEN MCT103

Từ Ngữ Cảnh Báo: Nguy Hiểm

Câu Nguy Hiểm KLEEN MCT103

 • H303: Có thể gây hại nếu nuốt phải.
 • H314: Gây cháy nghiêm trọng cho da và tổn thương mắt.
 • H318: Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tuyên Bố Phòng Ngừa Phòng Ngừa KLEEN MCT103

Tránh hít phải bụi/hơi/gas/ảo hơi/xịt.

 • P201: Lấy hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
 • P202: Không sử dụng cho đến khi đã đọc và hiểu hết các biện pháp an toàn.
 • P262: Không để vào mắt, da, hoặc quần áo.
 • P264: Rửa sạch sau khi sử dụng.
 • P280: Đeo găng tay bảo hộ/đồ bảo hộ/ bảo vệ mắt/bo vệ mặt.

Tính Chất Vật Lý và Hóa Học Kleen MCT103

 • Hình Dạng: Lỏng
 • Trạng Thái Vật Lý: Lỏng
 • Dạng: Không có sẵn
 • Màu Sắc: Trong suốt đến màu hổ phách
 • Mùi: Mùi axit acetic nhẹ
 • Độ pH (sản phẩm tập trung): 3.4 (tinh khiết)
 • Độ pH trong dung dịch nước: 3.3 (Dung dịch 5%)
 • Điểm Nóng Chảy/Điểm Đông: -21 °C
 • Điểm Sôi, Điểm Sôi Ban Đầu, và Phạm Vi Sôi: 99 °C
 • Điểm Chớp Cháy: Không có sẵn
 • Giới Hạn Cháy - Dưới (%): Không có sẵn
 • Giới Hạn Cháy - Trên (%): Không có sẵn
 • Giới Hạn Nổ - Dưới (%): Không có sẵn
 • Giới Hạn Nổ - Trên (%): Không có sẵn
 • Áp Suất Hơi: 18 mmHg
 • Nhiệt Độ Áp Suất Hơi: 21 °C
 • Tỉ Trọng Hơi: > 1
 • Tỉ Trọng Tương Đối: 1.35
 • Nhiệt Độ Tỉ Trng Tương Đối: 21 °C
 • Tính Tan (trong nước): 100 %
 • Hệ Số Phân Chia (n-octanol/nước): Không có sẵn
 • Nhiệt Độ Tự Cháy: Không có sẵn
 • Nhiệt Độ Phân Hủy: Không có sẵn
 • Tốc Độ Bốc Hơi: Chậm hơn Ether
 • Tính Cháy (chất rắn, khí): Không áp dụng

Các Dữ Liệu Khác:

 • Tính Nổ: Không nổ
 • Tính Oxy Hóa: Không oxy hóa
 • Điểm Đổ: -18°C
 • Trọng Lượng Riêng: 1.35
 • Độ Nhớt: 50 mPa.s
 • Nhiệt Độ Độ Nhớt: 21°C
 • VOC (Trọng lượng %): 10 % Ước Lượng

Xem xét Về Xử Lý Chất Thải Kleen MCT103

Xử lý Kleen MCT103 theo quy định địa phương. Các bình chứa trống hoặc lớp bọc có thể giữ lại một số lượng chất thải sản phẩm. Vật liệu này và bình chứa của nó phải đưc xử lý một cách an toàn. Các bình chứa trống hoặc lớp bọc có thể giữ lại một số lượng chất thải sản phẩm. Vật liệu này và bình chứa của nó phải được xử lý một cách an toàn.

Chất thải Kleen còn lại: Do các bình chứa đã rỗng có thể giữ lại rác thải sản phẩm, hãy tuân thủ các cảnh báo trên nhãn dán ngay cả sau khi bình chứa đã được rỗng. Các bình chứa trống nên được đưa đến một địa điểm xử lý chất thải được phê duyệt để tái chế hoặc xử lý.

Bao bì bị ô nhiễm: Tuân thủ quy định xử lý địa phương. Thu thập và thu hồi hoặc xử lý trong các bình chứa kín ti địa điểm xử lý chất thải được cấp phép.

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *